Документација

Потребна документација за остваривање права на једнoкратну новчану помоћ

 1. Извод из матичне књиге рођених за мал. децу – фотокопија
 2. Уверење о редовном школовању
 3. Лична карта на увид- фотокопија исте за све пунолетне чланове
 4. Уверење о незапослености из Националне службе за запошљавање за радно способне чланове домаћинства
 5. Уверење Пореске управе да се не задужује порезима и доприносима за пунолетне
 6. Уверњење Службе за катастар непокретности – навести за све чланове домаћинства
 7. Уколико је брак разведен копија пресуде са утврђеним износом издржавања
 8. Уколико су деца рођена у ванбрачној заједници копија пресуде о поверавању мал. деце и утврђеним износом издржавања
 9. Доказ о редовним месечним приходима чланова породице у претходна три месеца (плата, пензија…)
 10. Лекарска документација (отпусна листа, извештај лекара специјалисте, рачун апотеке за купљене лекове..)
 11. Обрачун за електричну енергију, рачуни за комуналне услуге
 12. По потреби други докази у зависности од околности случаја

Потребна документација за остваривање права на новчану социјалну помоћ

 1. Лична карта на увид и фотокопија личне карте за све пунолетне чланове породице
 2. Извод из матичне књиге рођених за малолетне чланове породице
 3. Уверење о имовном стању – уверење службе за катастар непокретности по месту боравка и месту рођења за све чланове породице
 4. Наследно решење (коме су родитељи преминули)
 5. Уверење пореске управе за пунолетне чланове породице
 6. Уверење за незапослене чланове продице да се воде на евиденцији незапослених лица
 7. Потврда о висини примања за све чланове породице, осим родитељског додатка, додатка за помоћ и негу другог лица, примања по основу увећаног и студенског стандарда, новчане помоћи за оспособљавање, преквалификацију и доквалификацију, обуку и припрему запошљавања, отпремнине за одлазак у пензију, примања по основу награда и повремене помоћи намењене заштити животног стандарда одређених категорија грађана
 8. Уколико је брак разведен копија пресуде о разводу брака
 9. Правоснажна судска одлука или судско поравњање о издржавању од сродника који ту обавезу имају по Породичном закону или доказ да је код надлежног суда покренут поступак ради утврђивања обавезе издржавања од сродника
 10. Потврда о школовању за децу
 11. Уколико је престао радни однос, копија решења
 12. Обрачун за електричну енергију
 13. Oчитана саобраћајна дозвола у полицијској управи Ваљево (за лица која поседују кола)
 14. НАПОМЕНА:
  • Документација мора бити новијег датума
  • Могуће је да ће у појединим случајевима бити неопходно да се достави допунска документација, а информације о томе пружиће надлежни Центар за социјални рад

Потребна документација за подношење захтева за остваривање права на додатак за помоћ и негу другог лица

 1. Захтев
 2. Налази лекара специјалисте (overene fotokopije –notar)-не старија од 6 месеци
 3. Отпусна листа ако је лице болнички лечено (overena fotokopija-notar)-не старија од 6 месеци
 4. Копија личне карте и лична карта на увид
 5. Уверење да подносилац захтева није корисник било ког права, односно накнаде код РФ ПИО-(ЦСР прибавља по службеној дужности за кориснике који нису у могућности да лично изваде уверење)
 6. Уверење да ли се подносилац захтева налази на матичној евиденцији осигураника фонда ПИО – (ЦСР прибавља по службеној дужности за кориснике који нису у могућности да лично изваде уверење)
 7. ИЗМКР за малолетну децу (уколико родитељ/старатељ подноси захтев за дете)
 8. За кориснике иностране пензије доставити решење о оствареној пензији
 9. (ОБАВЕЗНО) доставити уверење фонда пио о годинама радног стажа лица за које се подноси захтев- Уверење се може прибавити само лично код Фонда ПИО или на захтев сродника писаним путем код Фонда на шалтеру које ће поштом бити достављено лицу за кога је поднесен захтев на кућну адресу.

Потребна документација за остваривање права на увећани додатак за помоћ и негу другог лица

 1. Захтев
 2. Копија личне карте
 3. Решење о оствареном праву на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица
 4. Решење о утврђеном телесном оштећењу
 5. Последњи чек од пензије

Потребна документација за подношење захтева за остваривање права на посебну новчану помоћ

 1. Захтев
 2. Фотокопија медицинске документације (не старија од 3 месеца)-немора бити оверена
 3. Копија личне карте и лична карта на увид
 4. Чек од пензије (за кориснике који примају пензију)
 5. Извод од плате (за кориснике који су у радном односу или на боловању)
 6. Уверење од РФЗО да ли се рефундирају лекови, шта подлеже рефундирању а која терапија не подлеже рефундирању (колики је износ)

Потребна документација за смештај у дом

Медицинска документација

 1. Налаз неуропсихијатра са предлогом за смештај у дом
 2. Прочитан снимак плућа
 3. Налази крви на HBs и HCV (ХЕПАТИТИС Б И Ц)
 4. Налаз крви на Васерман
 5. Oтпусне са предлогом терапије и лекови
 6. Брис грла и носа

Остала документација

 • Извод из МКР
 • Извод ит књиге венчаних
 • Уверење о држављанству
 • Копија оверене здравствене књижице
 • Копија важеће личне карте
 • Последњи чек од пензије-пио
 • Докази о имовини (преписи поседовног листа)

Лични пратилац

Приликом подношења захтева за признавање права на услугу лични пратилац у Центру за социјални рад „Колубара“ Ваљево, потребно је прилпжити:

 • фотокопију налаза интерресорне комисије Града Ваљева
 • фотокопије медицинске документације
 • доказ о примањима за оба родитеља-потврду из фирме о висини плате за последња три месеца
 • уколико је родитељ незапослен уверење са НСЗ о незапослености
 • фотокопију решења о дечијем додатку
 • фотокопију решења о признатом праву на ТНП или увећани ТНП
 • фотокопију решења о признатом праву на новчану социјалну помоћ
 • извод из матичне књиге рођених за малолетно дете
 • фотокопију пресуде о разводу брака родитеља мал.детета.

Потребна документација за остваривање права на услугу помоћ и нега старим и другим лицима

 1. Захтев
 2. Лична карта на увид и фотокопија исте
 3. Фотокопија специјалистичких извештаја или извештај изабраног лекара о здравственом стању
 4. Фотокопија последњег чека од пензије
Мере превенције против вируса Ковид-19
ЕУ за тебе

Календар

Јун 2024

ПОН
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУБ
НЕД
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
Events for 1 Јун
Нема догађаја
Events for 2 Јун
Нема догађаја
Events for 3 Јун
Нема догађаја
Events for 4 Јун
Нема догађаја
Events for 5 Јун
Нема догађаја
Events for 6 Јун
Нема догађаја
Events for 7 Јун
Нема догађаја
Events for 8 Јун
Нема догађаја
Events for 9 Јун
Нема догађаја
Events for 10 Јун
Нема догађаја
Events for 11 Јун
Нема догађаја
Events for 12 Јун
Нема догађаја
Events for 13 Јун
Нема догађаја
Events for 14 Јун
Нема догађаја
Events for 15 Јун
Нема догађаја
Events for 16 Јун
Нема догађаја
Events for 17 Јун
Нема догађаја
Events for 18 Јун
Нема догађаја
Events for 19 Јун
Нема догађаја
Events for 20 Јун
Нема догађаја
Events for 21 Јун
Нема догађаја
Events for 22 Јун
Нема догађаја
Events for 23 Јун
Нема догађаја
Events for 24 Јун
Нема догађаја
Events for 25 Јун
Нема догађаја
Events for 26 Јун
Нема догађаја
Events for 27 Јун
Нема догађаја
Events for 28 Јун
Нема догађаја
Events for 29 Јун
Нема догађаја
Events for 30 Јун
Нема догађаја

Најчешћа питања

Ко има права на социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом.

Како остварити права на туђу негу и помоћ?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Преко центра за социјални рад право остварују деца, одрасла и остарела лица која нису остварила пензиона примања и инострани пензионери.

Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за хранитеље након чега се стиче подобност за бављење хранитељством.

Шта је потребно за смештај у дому?

Потребно је прикупити документацију за смештај у дом и поднети захтев за смештај у центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном центру (надлежност се одређује по адреси из личне карте), а смештај се може остварити у било којој установи за смештај у Републици Србији.

Како добити помоћ у кући?

Потребно је, у центру за социјални рад, поднети захтев за утврђивање права на помоћ у кући.