Хранитељство

Шта је хранитељство?

Хранитељство је смештај детета у породицу која није његова, и с којом Центар закључује уговор о хранитељству са једним чланом породице — хранитељем.

Хранитељи преузимају непосредну бригу о детету и имају дужност да се старају о његовом здрављу, развоју, васпитању и образовању.

Ко може бити смештен у хранитељску породицу?

У хранитељску породицу смештају се деца (малолетници) без родитељског старања. Хранитељство се може продужити и после 18. године ако дете има сметње у психофизичком развоју и неспособно је да се само стара о себи, односно ако је на редовном школовању, али у овом последњем случају само до навршене 26. године.

У хранитељску породицу може бити смештено и дете под родитељским старањем које има сметње у понашању или у психофизичком развоју.

Ко одлучује о заснивању хранитељства?

Хранитељство се заснива одлуком Центра за социјални рад. Ако је дете старије од 10 година и способно за расуђивање, за хранитељство је неопходна и његова сагласност, а ако је под родитељским старањем или старатељством, потребна је и сагласност родитеља односно старатеља.

Правила при избору породице

Дете се смешта у породицу што ближу његовом месту порекла, и то, кад год је могуће и у интересу детета, у сродничку породицу). Браћа и сестре по правилу се смештају у исту хранитељску породицу. У једну хранитељску породицу може се сместити највише троје деце (двоје ако је реч о деци са сметњама у развоју).

Подобност хранитеља

Хранитељ може бити само особа за коју је процењено да ће се старати о детету у његовом најбољем интересу.

Хранитељ не може бити особа која је:

 • Потпуно или делимично лишена родитељског права или пословне способности
 • Oболела од болести која може штетно деловати на храњеника
 • Oсуђена за кривично дело против брака и породице, полне слободе или живота и тела

Будући хранитељ подноси документе којима доказује да је подобан, а стручњаци Центра разговарају с њим и свим члановима његове породице о свим битним околностима и мотивацији за хранитељство.

Хранитељска лиценца

Хранитељ треба да заврши посебан програм обуке и добије лиценцу за бављење хранитељством од посебне установе — Центра за породични смештај и усвојење. Лиценца важи две године.

Престанак хранитељства

Хранитељство престаје:

 • Kада дете наврши 18 година живота или стекне потпуну пословну способност пре пунолетства
 • Kада дете буде усвојено
 • Kада умру дете или хранитељ (у случају смрти хранитеља предност при заснивању новог хранитељства има особа која је с њим живела у истом домаћинству)
 • Pаскидом хранитељства, о чему одлучује Центар, на захтев хранитеља и/или родитеља, или ако сам Центар установи да за тиме више нема потребе или да хранитељ више није подобан за ту дужност

Ако хранитељство престане пре пунолетства детета, о њему се даље старају родитељи, а ако нема родитељског старања, даље одлучује Центар.

Документи потребни за утврђивање опште подобности за хранитеља

Уз захтев прилажу се и следећа документа:

 1. Копија личне карте
 2. Извод из матичне књиге рођених
 3. Извод из матичне књиге венчаних
 4. Уверење о држављанству
 5. Лекарско уверење
 6. Потврда о запослењу и месечним приходима
 7. Потврда о имовини
 8. Уверење да нисте осуђивани
 9. Уверење да се против хранитеља не води истрага, односно да није подигнута оптужница
 10. Уверење да није лишен родитељског права
 11. Уверење да није лишен пословне способности
 12. Потврду да није на евиденцији лица против којих је одређена мера заштите од насиља у породици
Мере превенције против вируса Ковид-19
ЕУ за тебе

Календар

ПОН
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУБ
НЕД
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Events for 1 Мај
Нема догађаја
Events for 2 Мај
Нема догађаја
Events for 3 Мај
Нема догађаја
Events for 4 Мај
Нема догађаја
Events for 5 Мај
Нема догађаја
Events for 6 Мај
Нема догађаја
Events for 7 Мај
Нема догађаја
Events for 8 Мај
Нема догађаја
Events for 9 Мај
Нема догађаја
Events for 10 Мај
Нема догађаја
Events for 11 Мај
Нема догађаја
Events for 12 Мај
Нема догађаја
Events for 13 Мај
Нема догађаја
Events for 14 Мај
Нема догађаја
Events for 15 Мај
Нема догађаја
Events for 16 Мај
Нема догађаја
Events for 17 Мај
Нема догађаја
Events for 18 Мај
Нема догађаја
Events for 19 Мај
Нема догађаја
Events for 20 Мај
Нема догађаја
Events for 21 Мај
Нема догађаја
Events for 22 Мај
Нема догађаја
Events for 23 Мај
Нема догађаја
Events for 24 Мај
Нема догађаја
Events for 25 Мај
Нема догађаја
Events for 26 Мај
Нема догађаја
Events for 27 Мај
Нема догађаја
Events for 28 Мај
Нема догађаја
Events for 29 Мај
Нема догађаја
Events for 30 Мај
Нема догађаја
Events for 31 Мај
Нема догађаја

Најчешћа питања

Ко има права на социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом.

Како остварити права на туђу негу и помоћ?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Преко центра за социјални рад право остварују деца, одрасла и остарела лица која нису остварила пензиона примања и инострани пензионери.

Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за хранитеље након чега се стиче подобност за бављење хранитељством.

Шта је потребно за смештај у дому?

Потребно је прикупити документацију за смештај у дом и поднети захтев за смештај у центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном центру (надлежност се одређује по адреси из личне карте), а смештај се може остварити у било којој установи за смештај у Републици Србији.

Како добити помоћ у кући?

Потребно је, у центру за социјални рад, поднети захтев за утврђивање права на помоћ у кући.