О нама

Центар за социјални рад „Колубара“ Ваљево

ЦСР Колубара

У спровођењу социјалне заштите и социјалног рада, Центар врши јавна овлашћења и то одлучује у првом степену о остваривању права корисника утврђених Законом о социјалној заштити и одлуком јединице локалне самоуправе, као и о коришћењу услуга социјалне заштите, које обезбеђује Република Србија и јединица локалне самоуправе.

У вршењу јавних овлашћења, Центар, у складу са законом, обавља следеће послове:

 1. спроводи поступак посредовања-медијације у породичним односима (мирење и нагодба)
 2. доставља налаз и стручно мишљење, на захтев суда, у парницама у којима се одлучује о заштити права детета или вршењу односно лишењу родитељског права
 3. доставља, на захтев суда, мишљење о сврсисходности мере заштите од насиља у породици коју је тражио други овлашћени тужилац
 4. пружа помоћ у прибављању потребних доказа суду пред којим се води поступак у спору за заштиту од насиља у породици
 5. спроводи поступак процене опште подобности хранитеља, усвојитеља и старатеља
 6. врши попис и процену имовине лица под старатељством
 7. сарађује са јавним тужиоцем, односно судијом за малолетнике у избору и примени васпитних налога
 8. спроводи медијацију између малолетног учиниоца и жртве кривичног дела
 9. подноси извештај о испуњењу васпитног налога јавном тужиоцу, односно судији за малолетнике
 10. присуствује по одобрењу суда радњама у припремном поступку против малолетног учиниоца кривичног дела (саслушање малолетног учиниоца кривичног дела, саслушање других лица, ставља предлоге и упућује питања лицима која се саслушавају)
 11. доставља мишљење суду пред којим се води кривични поступак против малолетника у погледу чињеница које се односе на узраст малолетника, чињеница потребних за оцену његове зрелости, испитује средину у којој и прилике под којима малолетник живи и друге околности, које се тичу његове личности и понашања
 12. присуствује седници већа за малолетнике и главном претресу у кривичном поступку против малолетног учиниоца кривичног дела
 13. обавештава суд надлежан за извршење заводске васпитне мере и орган унутрашњих послова када извршење мере не може да започне или да се настави због одбијања или бекства малолетника
 14. стара се о извршењу васпитних мера посебних обавеза
 15. проверава извршење васпитне мере појачаног надзора од стране органа старатељства тако што брине о школовању малолетника, његовом запослењу, одвајању из средине која на њега штетно утиче, потребном лечењу и сређивању прилика у којима живи
 16. стара се о извршењу васпитне мере појачаног надзора уз обавезу дневног боравка у установи за васпитање и образовању малолетника
 17. доставља суду и јавном тужиоцу за малолетнике извештај о току извршења васпитних мера о чијем се извршењу стара
 18. предлаже суду доношење одлуке о трошковима извршења васпитних мера
 19. води евиденцију и документацију у складу са законом
 20. обавља и друге послове утврђене законом.

Центар у вршењу јавних овлашћења пружа услуге социјалног рада и покреће судске поступке када је законом на то овлашћен.

Мере превенције против вируса Ковид-19
ЕУ за тебе

Календар

ПОН
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУБ
НЕД
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Events for 1 Мај
Нема догађаја
Events for 2 Мај
Нема догађаја
Events for 3 Мај
Нема догађаја
Events for 4 Мај
Нема догађаја
Events for 5 Мај
Нема догађаја
Events for 6 Мај
Нема догађаја
Events for 7 Мај
Нема догађаја
Events for 8 Мај
Нема догађаја
Events for 9 Мај
Нема догађаја
Events for 10 Мај
Нема догађаја
Events for 11 Мај
Нема догађаја
Events for 12 Мај
Нема догађаја
Events for 13 Мај
Нема догађаја
Events for 14 Мај
Нема догађаја
Events for 15 Мај
Нема догађаја
Events for 16 Мај
Нема догађаја
Events for 17 Мај
Нема догађаја
Events for 18 Мај
Нема догађаја
Events for 19 Мај
Нема догађаја
Events for 20 Мај
Нема догађаја
Events for 21 Мај
Нема догађаја
Events for 22 Мај
Нема догађаја
Events for 23 Мај
Нема догађаја
Events for 24 Мај
Нема догађаја
Events for 25 Мај
Нема догађаја
Events for 26 Мај
Нема догађаја
Events for 27 Мај
Нема догађаја
Events for 28 Мај
Нема догађаја
Events for 29 Мај
Нема догађаја
Events for 30 Мај
Нема догађаја
Events for 31 Мај
Нема догађаја

Најчешћа питања

Ко има права на социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом.

Како остварити права на туђу негу и помоћ?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Преко центра за социјални рад право остварују деца, одрасла и остарела лица која нису остварила пензиона примања и инострани пензионери.

Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за хранитеље након чега се стиче подобност за бављење хранитељством.

Шта је потребно за смештај у дому?

Потребно је прикупити документацију за смештај у дом и поднети захтев за смештај у центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном центру (надлежност се одређује по адреси из личне карте), а смештај се може остварити у било којој установи за смештај у Републици Србији.

Како добити помоћ у кући?

Потребно је, у центру за социјални рад, поднети захтев за утврђивање права на помоћ у кући.