Међународни дан сиромашних

9. августа 2022.

Уједињене нације на заседању 23. децембра 1994. године изабрале су 9. август за Међународни дан сиромашних како би скренули пажња на сиромаштво. У првој половини ове године социјална помоћ у Ваљеву је издвојена за 859 корисника.

У Србији око 10 одсто грађана живи испод границе сиромаштва. У најтежем положају налазе се многлочлане породице, деца, незапослени, самохрани родитељи, као и особе са инвалидитетом и породице у којима они живе.

Катарина МилићевићПрема речима Катарине Милинковић, директорке Центра за социјални рад “Колубара” из Ваљева, новчану социјалну помоћ током прошле, 2021. године користило је укупно 596 породица, односно 1821 корисник:

“Од тога, 185 породица прима новчану социјалну помоћ неограничено, остали девет месеци у току године. Иначе, новчану социјалну помоћ у неограниченом трајању прима појединац неспособан за рад, или породица где је већина чланова породице неспособна за рад и једнородитељске породице.

У првој половини 2022. године укупно 274 породице су на евиденцији корисника новчане социјалне помоћи односно 859 корисника.

У Службеном гласнику РС бр. 50/22 објављено је Решење о номиналним износима новчане социјалне помоћи, које се примењује почев од априла 2022. године:

  • За појединца односно носиоца права 9.580,00 динара
  • За сваку наредну одраслу особу у породици 4.790,00 динара
  • За дете до 18 година 2.874,00 динара.

То се надаље рачуна овако: на пример породица са троје мале деце прима неограничено јер је више неспособних за рад, а новац: 1×9.580,00 динара + 1×4.790,00 динара + 3×2.874,00 динара = 22.992,00 динара. Од тог износа се одбија износ који процени стручни радник да способни за рад могу да зараде – на пример 3.000,00 динара и тако се добија 19.992,00 динара колико та породица прима на име новчане социјалне помоћи.

Из овога се види да је овај вид помоћи коју држава пружа незапосленима, не може се сматрати издржавањем породица и појединаца.

Број корисника једнократних помоћи: 2021. година: укупно 1934 корисника

2022. година: 01.01.2022.-30.06.2022. године укупно 1037 корисника.

У 2022.години градска управа је издвојила 1.242.000 динара за помоћ за огрев и 850.000 динара за помоћ за школски прибор (Центар за социјални рад је урадио решења за помоћ за огрев за 103 породице по 12.000 динара и за школски прибор за 78 породица са укупно 236 деце и 3.600 динара по детету).

Из извештаја Центра за социјални рад за 2021. годину

Права из социјалне заштите која су финансирана из буџета града

Законом о социјалној заштити (члан 209) прецизирано је која су основна права из социјалне заштите чије финансирање се обезбеђује у буџету града. Одлуком о социјалној заштити у граду Ваљево дефинисана су следећа права корисника:

једнократне помоћи, посебна новчана помоћ, накнада трошкова сахрањивања, накнаду трошкова стамбено – комуналних услуга, накнада за помоћ и негу малолетној деци са сметњама у развоју, накнада трошкова превоза пратиоцу ученика са сметњама у развоју, помоћ у исхрани, накнада трошкова ужине.

Истом Одлуком дефинисане су услуге социјалне заштите, и то су: помоћ и нега у кући старим и другим лицима, дневни боравак за децу, младе и одрасле особе са инвалидитетом, телесним инвалидитетом и интелектуалним сметњама, лични пратилац детета, услуге социјалног и другог стручног рада, клуб за особе са инвалидитетом, саветовалиште за брак и породицу, привремени смештај жртава породичног насиља у прихватилиште – смештај у сигурну кућу и ургентни смештај за одрасла и остарела лица, лични пратилац детета и породични сарадник.

Право на једнократну помоћ

Број корисника овог облика заштите је повећан у односу на претходну годину.

У 2020. години било је признато укупно 2256 захтева, и то: 1890 захтева за једнократну новчану помоћ, а 366 захтева за посебну новчану помоћ. Највише једнократних новчаних помоћи је одобрено у сврху задовољавања основних животних потреба, а потом у сврху набавке лекова и лечења и измирења дуга за електричну енергију.

У 2021. години је признато укупно 2298 захтева, и то: 1934 захтева за једнократну помоћ, а 364 захтева за посебну новчану помоћ.

Остала права

Право на накнаду трошкова стамбено – комуналних услуга (вода, смеће и грејање, уколико се грејање користи организовано у оквиру стамбене зграде) може се признати кориснику новчане социјалне помоћи до висине стварних трошкова утврђених од стране јавних предузећа, које пружају ове услуге. У току 2021. године накнаду на име трошкова комуналних услуга користило је 46 породица са 117 чланова домаћинства.

Особа која проси на улициПраво на накнаду трошкова закупнине може се признати кориснику новчане социјалне помоћи који нема решено стамбено питање, већ станује код приватног закуподавца, са којим има закључен уговор о закупу. У 2021. години ово право је користило 95 породица са 214 чланова домаћинства. Износ накнаде трошкова закупнине одређује се у сваком конкретном случају и креће се од 7.000. до 17.000. динара месечно (накнада закупнине може се признати до висине пуног износа закупнине, а највише у висини до 32% просечне зараде остварене у граду Ваљево у месецу који претходи месецу у коме се врши исплата).

Право на накнаду за помоћ и негу малолетној деци са сметњама у развоју у току 2021. године је користило 11 деце. Наведено право признаје се малолетном детету са сметњама у развоју од навршених 5 до 18 година живота, односно до навршених 26 година, под условом да је над њим правоснажном судском одлуком продужено родитељско право. Накнада се признаје у висини од 25% просечне зараде остварене у граду Ваљеву, у месецу, који претходи месецу у коме се врши исплата.

Накнада трошкова превоза пратиоцу ученика са сметњама у развоју признаје се пратиоцу ученика основне и средње школе са сметњама у развоју, приликом одласка ученика у школу и његовог повратка, без обзира на удаљеност школе од места становања. Накнада се признаје у висини стварних трошкова превоза аутобусом или возом ИИ разреда. У 2021. години ово право је користило 30 породица.

Накнада трошкова сахрањивања признаје се вршиоцу комуналне делатности сахрањивања или физичком, правном лицу или предузетнику, који је обавио сахрањивање на основу решења Центра. У току 2021. године признато је 23 накнада трошкова сахрањивања.

Право на накнаду трошкова ужине признаје се родитељу детета, ученика основне школе од 1. до 4. разреда, који је корисник новчане социјалне помоћи или увећане новчане социјалне помоћи или дечијег додатка, у висини стварних трошкова ужине односно највише месечно у висини до 4% просечне зараде остварене у граду Ваљеву. У току 2021. године донето је 88 решења о признавању права на накнаду трошкова ужине.

Из искуства Центра за социјални рад може се рећи да су у највећем ризику од сиромаштва вишечлане породице, становници сеоских предела, лица са ниским нивоом образовања, дуготрајно незапослени.

Посебну групу угрожених представљају пензионери са најнижим примањима и инвалидна лица која имају ниска примања,” закључила је Катарина Милићевић, директорка Центра за социјални рад “Колубара” из Ваљева.

Текст је припремила редакција objektiva.rs у оквиру пројекта
“Живот социјално осетљивих популација становништва”
подржаног од стране Града Ваљева

Повезани чланци

Мере превенције против вируса Ковид-19
ЕУ за тебе

Календар

ПОН
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУБ
НЕД
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Events for 1 Јануар
Нема догађаја
Events for 2 Јануар
Нема догађаја
Events for 3 Јануар
Нема догађаја
Events for 4 Јануар
Нема догађаја
Events for 5 Јануар
Нема догађаја
Events for 6 Јануар
Нема догађаја
Events for 7 Јануар
Нема догађаја
Events for 8 Јануар
Нема догађаја
Events for 9 Јануар
Нема догађаја
Events for 10 Јануар
Нема догађаја
Events for 11 Јануар
Нема догађаја
Events for 12 Јануар
Нема догађаја
Events for 13 Јануар
Нема догађаја
Events for 14 Јануар
Нема догађаја
Events for 15 Јануар
Нема догађаја
Events for 16 Јануар
Нема догађаја
Events for 17 Јануар
Нема догађаја
Events for 18 Јануар
Нема догађаја
Events for 19 Јануар
Нема догађаја
Events for 20 Јануар
Нема догађаја
Events for 21 Јануар
Нема догађаја
Events for 22 Јануар
Нема догађаја
Events for 23 Јануар
Нема догађаја
Events for 24 Јануар
Нема догађаја
Events for 25 Јануар
Нема догађаја
Events for 26 Јануар
Нема догађаја
Events for 27 Јануар
Нема догађаја
Events for 28 Јануар
Нема догађаја
Events for 29 Јануар
Нема догађаја
Events for 30 Јануар
Нема догађаја
Events for 31 Јануар
Нема догађаја

Најчешћа питања

Ко има права на социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом.

Како остварити права на туђу негу и помоћ?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Преко центра за социјални рад право остварују деца, одрасла и остарела лица која нису остварила пензиона примања и инострани пензионери.

Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за хранитеље након чега се стиче подобност за бављење хранитељством.

Шта је потребно за смештај у дому?

Потребно је прикупити документацију за смештај у дом и поднети захтев за смештај у центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном центру (надлежност се одређује по адреси из личне карте), а смештај се може остварити у било којој установи за смештај у Републици Србији.

Како добити помоћ у кући?

Потребно је, у центру за социјални рад, поднети захтев за утврђивање права на помоћ у кући.